Regulamentul concursului “Concurs Lebada Luxury Resort & SPA”
Giveaway: https://www.facebook.comlebada.luxuryresortspa.danube.delta
Perioada concursului: 02 Decembrie 2020 – 20 Decembrie 2020.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului “Concurs Lebada Luxury Resort & SPA” initiat de SC Club Militari Residence SRL. si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestui Concurs:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL
1.1 Organizatorul concursului “CONCURS LEBADA LUXURY RESORT & SPA” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este SC Club Militari Residence SRL, cu sediul in Chiajna, str. Gospodari, nr. 67, Roșu, J23/381/2010, CUI RO26487326.
1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul derularii Concursului.
1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea site-ului www.newlebadaresort.com.

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura in mediu online, pe intreg teritoriul Romaniei, prin accesarea paginii de Facebook a Organizatorului, in perioada 02 DECEMBRIE 2020 – 20 DECEMBRIE 2020.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Poate participa la Concurs orice persoana fizic, avand varsta de 18 ani implinita si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca „LEBADA LUXURY RESORT & SPA”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigator.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
4.1 Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa acceseze pagina de Facebook a Organizatorului.
b) Sa indeplineasca toate cerintele mecanismului specificat in postarea de pe profilul de Facebook al Organizatorului, din data de 02 DECEMBRIE 2020 legata de concurs.
4.2 Referitor la conditia 4.1.b) de mai sus, sunt acceptate doar comentariile care corespund cerintei mentionate de Organizator in Regulament. Comentariile irelevante si care nu corespund cerintelor nu vor fi luate in calcul, iar Participantii respectivi nu vor fi eligibili pentru a intra in Concurs. Orice actiune abuziva din partea Participantilor va atrage descalificarea din Concurs prin decizia Organizatorului.

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA
5.1 Premiile oferite de Organizator sunt urmatoarele:
2 nopti cazare pentru 2 persoane cu mic dejun inclus, transfer gratuit si 2 masaje de 30 minute.

Valoarea totala a premiilor este de 2000 Lei.
5.2 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 21 Decembrie 2020, prin intermediul aplicatiei random.org, iar Castigatorul va fi anuntat in aceeasi zi, pe pagina de Facebook a Organizatorului.
5.3 In cazul in care castigatorul nu va fi contactat de Organizator pana la data de 31 Decembrie 2020, din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizarii incorecte a acestora, castigatorul va trimite un e-mail la adresa info@newlebadaresort.com, pana la data de 31 Decembrie 2020, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului.
5.4 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
5.5 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
5.6 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

CAPITOLUL 6 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
6.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
6.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

CAPITOLUL 7 – LITIGII
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 8 – RESPONSABILITATE
8.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Situatiile in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul pana pe data 31 Decembrie 2020, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
b) Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
c) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
d) Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

CAPITOLUL 9 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1 Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Concursului “CONCURS LEBADA LUXURY RESORT & SPA” pe durata strict necesara derularii acestuia.
9.2 Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 15512, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
9.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Regulamentul (UE) 2016/679.
9.4 La cererea participantilor, adresata in scris catre SC Club Militari Residence SRL, cu sediul in Chiajna, str. Gospodari, nr. 67, Roșu, Organizatorul se obliga:
a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
9.5 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Lebada Luxury Resort & SPA, trimitand o astfel de cerere la adresa: Chiajna, str. Gospodari, nr. 67, Roșu. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Club Militari Residence SRL. si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.
9.6 Exclusiv pentru operatiunile de prelucrare in legatura cu prezentul concurs (notificare castigatori, inmanare cadouri). Participantii isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc prin inscrierea in concurs si transmiterea de like-uri/reactii, comentarii sau orice interactiune cu privire la Concurs.
9.7 Pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.
9.8 In cazul in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre Lebada Luxury Resort & SPA (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de Lebada Luxury Resort & SPA pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: info@newlebadaresort.com sau printr-o cerere scrisa adresata catre SC Club Militari Residence SRL, cu sediul in SC Club Militari Residence SRL, cu sediul in Chiajna, str. Gospodari, nr. 67, Roșu, de stergere a datelor cu caracter personal, cazul in care Operatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.

ORGANIZATORUL
SC Club Militari Residence SRL